درگاه کاربران

My Sunlink

صفحه اصلی


مدیریت دستگاه های سان لینک من
امروزه مهمترین کار برای دیتا سنتر ها و مراکز حساس به قطع برق، جلوگیری از خاموش شدن تجهیزات است. نه خاموش کردن صحیح تجهیزات!